Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Επικαιροποιημένος οδηγός για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Σεπτέμβριος 2014)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (2/9/2014) που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας  και για διευκόλυνση των συναδέλφων στο έργο τους, έχουμε συγκεντρώσει τους νόμους και τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
(κάντε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο)
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)
Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003)
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2014-2015
Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ
Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:
Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η
και η τροποποίησή της
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2014-15

Φ. 7/489/140260/Γ1/5-9-2014 (συμπλήρωση)
Για τη λειτουργία σχολικών μονάδων 2014-2015 ισχύει η
Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2014- 2015 ισχύει η
Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ισχύει η
Για τις σχολικές δραστηριότητες 2014-2015 ισχύει η
(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)
Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα
ισχύουν οι:
Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)
Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία
Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η
Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η
Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η
Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη  Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η
Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύουν οι:
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της
β) η παράγραφος Α1 (μόνο για το Ολοήμερο Πρόγραμμα) της  Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011
Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η
Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ
ισχύουν (εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου για το 2014-2015):
η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)  164871 /Γ1/1-11-2013
η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ) 127050 /Γ1/17-10-2012
Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την Φ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011  ισχύουν οι :
Για την Ευέλικτη Ζώνη
στα συμβατικά σχολεία ισχύει η
στα ΕΑΕΠ ισχύει η
Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η
Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄
Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η
ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
Ισχύουν οι:
Φ.52/ 503/ 127534/ Γ1/8-8-2014  (διαδικασία προμήθειας βιβλίων για το 2014-2015) 
Φ.52/ 500/ 125897 / Γ1/6-8-2014 (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)
Φ.52/ 499/ 125898/ Γ1/6-8-2014 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)
Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)
Αξιολόγηση Β’ Ξένης Γλώσσας
ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες
Ισχύουν οι:
V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:
Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012, εγκύκλιος
VI. Επιλογή σημαιοφόρων
Ισχύουν:
Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος
Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος
VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
Ισχύουν οι:
180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος
ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών
Ισχύουν οι:
16184/Γ1/10-9-2008, εγκύκλιος 
Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο
και η Υ.Α.
β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η
ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας
XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου
XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011
XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011
XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το
129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)
Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013, (για επισκέψεις στη Βουλή)
2368/1-9-2014 (έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το
Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:
XVIII. Ασφάλεια μαθητών
Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007
XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου
XX. Απουσίες μαθητών
ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων
Ισχύουν οι
ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών
Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007
ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.
Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005
ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
Ισχύουν:
ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)
XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας
XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία 
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν
XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:
XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 
ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
(εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2014-2015)
Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η
ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών
Ισχύουν:
η τροποποίησή της
29261/23-7-2014, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.
Αριθμ. Πρωτ. 34232/11-9-2014, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.
Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:
2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)
2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582   2011_2794   2012_1896  2013_1858

Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) 
εδώ το «καθηκοντολόγιο» των εκπαιδευτικών και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του 2003-64  2003-1809  2005-470  2005-1461 2007-2487  2010-1180 2012-2214  2013-2341
Πηγή: gdimitrakopoulos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου