Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ypaith
Κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο)


Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2013-2014

Ισχύει η Φ.6/369 / 65741 /Γ1/15-5-2013

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013

Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013

Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η

Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013 Υ.Α.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2013-14

Ισχύει η Φ. 12 /427/79844/Γ1/11-6-2013

Για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας (2013-2014) ισχύει η

Φ.3/583/122484/Γ1/5-9-2013

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα

ισχύει η Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006

Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 τ. Β΄

Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η


Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄

Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ισχύει η

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄Για τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄


Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄

Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η

Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ή ΦΕΚ 1345 τ. Β΄

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος και τις προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης των μαθητών στα Ολοήμερα Σχολεία (Δημοτικά –Νηπιαγωγεία), για το σχολικό έτος 2013-2014, ισχύουν οι:

α) Υπουργικές Αποφάσεις:

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ 1327/16-06-2011τ.β’)

Φ.12/ 530/62626/Γ1/02-06-2011 (ΦΕΚ 1345/16-06-2011 τ. β.’)

β) Εγκύκλιοι:

Φ.50/161/71623/Γ1/27-05-2013 (για τα εξαθέσια και άνω σχολεία)

Φ.50/162/71627/Γ1/27-05-2013 (για τα 966 Ολοήμερα Δημοτικά)

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ ισχύει ο

Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β)

Για την Ευέλικτη Ζώνη

στα συμβατικά σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005

στα ΕΑΕΠ ισχύει η


Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011

Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η

159704/Γ7/17-12-2012

Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄

ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Ισχύουν οι:
Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄)

Φ.52/283/56200/Γ1/23-4-2013

Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας

Ισχύει η Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

Ισχύει η Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄

ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

Ισχύουν οι:


Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003

Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α

Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

Φ.7/709 /138775 /Γ1/2 -12 -2011, εγκύκλιος

VI. Επιλογή σημαιοφόρων

Ισχύουν:


Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)

Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α και Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β

Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος

Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος

VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14)

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7)


VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Ισχύουν οι:


Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β

11684/Γ1/10-9-2008

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010

ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών

Ισχύει η Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010

Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο

Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10και η Υ.Α.

2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄)

β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η

2/71338/0026/22/7/2013 Υ.Α.

ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Ισχύει η Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

Ισχύει η Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

Ισχύει η Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄

XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Ισχύει η Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

Ισχύει η Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το


Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)

Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β

126807/14-11-2003

4115/Γ7/16-1-2004

17485/Γ7/17-2-2004

36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄

XVIII. Ασφάλεια μαθητών

Ισχύει η 2368/Γ2/9-1-2007

XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

Ισχύει το Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)

XX. Απουσίες μαθητών

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)

ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Ισχύει η 132328/Γ2/7-12-2006

ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών

Ισχύει η 116153/Γ2/17-10-2007

ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005

ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Ισχύουν:

49181/Γ2/18-5-2005

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)

ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)

XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας

Ισχύει το Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)

XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία


Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)

353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄

Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν


Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2) και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39)

XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:


Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1)

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39)

XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα

ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ισχύει το Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών

Ισχύουν:

24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α.

28662/15-07-2013 εγκύκλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου